• Przechowalnia 0
 • Toner Asarto do Oki MC860 44059209 10k
  Netto: 234,76 zł
  Brutto: 288,75 zł
  Toner Asarto do Oki MC860 44059211 10k
  Netto: 234,76 zł
  Brutto: 288,75 zł
  Toner Asarto do HP 37A | M631/M608
  Netto: 449,39 zł
  Brutto: 552,75 zł
  Toner Asarto do HP 56A | M436
  Netto: 128,78 zł
  Brutto: 158,40 zł
  Toner Asarto do HP LJ CF410X I LJ M451 | black
  Netto: 174,39 zł
  Brutto: 214,50 zł
  Toner Asarto do HP LJ CF411X I LJ M451 | cyan
  Netto: 174,39 zł
  Brutto: 214,50 zł
  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego : 4biuro.pl

  1 . Informacje wstępne

  a. Sklep internetowy 4biuro.pl, dostępny pod adresem internetowym www.4biuro.pl, prowadzony jest przez firmę NETIS-biuro7.pl Daniel Szczerba, ul. Wyzwolenia 22, 43-190 Mikołów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerach
  NIP 644-162-31-76, REGON 273215795
  b. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  c. Adres Sprzedawcy: NETIS-biuro7.pl, ul. Wyzwolenia 22, 43-190 Mikołów
  d. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro7@biuro7.pl
  e. Numer telefonu Sprzedawcy: 32-7385105
  g. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w tym punkcie, telefonicznie w godzinach: 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku ( w dni robocze )


  2 . Definicje

  a. Konsument ​ - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży, której przedmiot nie jest związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  b. Sprzedawca ​- NETIS-biuro7.pl Daniel Szczerba z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 22, NIP: 644-162-31-76
  c. Klient ​ - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  d. Przedsiębiorca ​ - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  e. Sklep ​ - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.4biuro.pl
  f. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez konieczności obecności stron.
  g. Regulamin ​ - niniejszy regulamin Sklepu.
  h. Zamówienie ​ - oświadczenie woli Klienta składane przy pomocy "Koszyka - Zamówienia" zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  i. Konto - konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są podane dane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
  j. Formularz rejestracji ​ - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.
  k. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  l. Koszyk ​ – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  ł. Produkt ​ - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  m. Dostawca - podmiot z którym współpracuje Sprzedawca i który otrzymuje od Sprzedawcy Produkt/Produkty w celu dostarczenia go Klientowi.
  n. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  3 . Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są :
  a. posiadanie przez Klienta urządzenie końcowe ( komputer, tablet, smartfon, itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 8 , Chrome 16 , FireFox 3 , Opera 10 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail
  c. akceptacja obsługi plików typu "cookies",
  d. zainstalowany program Adobe FlashPlayer

  4 . Informacje ogólne

  a. Przeglądanie asortymentu nie wymaga zakładania Konta.
  b. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest :
  - po założeniu Konta
  - bez założenia Konta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  c. Ceny podane w Sklepie są cenami netto oraz brutto ( cena brutto uwzględnia podatek VAT), podane w walucie Złoty Polski
  d. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt/Produkty oraz koszt dostawy ( opłata za transport ), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, chyba że Klient odbiera Produkty osobiście wtedy odbiór Produktów jest bezpłatny ( Klient płaci tylko za Produkty ).

  5 . Zakładanie Konta w Sklepie

  a. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić zakładkę "Jestem nowym klientem". Niezbędne jest podanie przez Kupującego : imenia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego
  b. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  c. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w zakładce "Jestem nowym klientem"
  d. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.

  6 . Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  b. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić wysyłka Produktu
  d. wybrać rodzaj przesyłki - sposób dostawy Produktu
  e. wpisać dane do faktury jeśli ma być wystawiona
  f. kliknąć przycisk “Zakończ i zapłać”
  g. po zakończeniu powyższych czynności na adres mailowy kupującego będzie wysłana wiadomość o szczegółach Zamówienia i Produktów oraz załączona będzie FV proforma z danym do zapłaty jeśli była wybrana opcja przedpłaty za Zamówienie.

  7 . Oferowane metody dostawy oraz płatności

  a. Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  - Przesyłka pocztowa KURIER 48 ( przedpłata lub pobranie )
  - Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy możliwości odbioru Produktów
  b. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  - płatność przelewem na konto sprzedawcy w formie przedpłaty
  - płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  - płatność gotówką przy odbiorze Produktów w sklepie

  8 . Wykonanie umowy sprzedaży

  a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą koszyka - zamówienia
  b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  c. W przypadku wyboru przez Klienta:
  - płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  - płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient uiszcza w momencie odbioru przesyłki.
  - płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest dokonać przy odbiorze Produktów pod adresem Sprzedawcy.
  d. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  e. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  f. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
  g. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta, po poinformowaniu przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na podany e-mail w trakcie składania Zamówienia.
  h. Dostawa Produktu/Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  i. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  j. Odbiór osobisty Produktu/Produktów w sklepie przez Klienta jest bezpłatny.

  9 . Prawo odstąpienia od umowy

  a. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  b. Bieg terminu określonego w ppk. a , rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie uprawnionej do odbioru towaru.
  c. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  d. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  e. Skutki odstąpienia od Umowy:
  - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  - Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na podane konto przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  - Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  f. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  - w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  - o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

  10 . Reklamacja i gwarancja

  a. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz tusze i tonery regenerowane zgodne z podaną specyfikacją przez producenta.
  b. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  c. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  d. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  e. Zalecane jest, aby reklamacja zawierała: zwięzły opis wady, okoliczności wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w
  związku z wadą towaru.
  f. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacyji nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
  Klienta uznał za uzasadnione.
  g. Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres Sprzedawcy

  11 . Dane osobowe w Sklepie internetowym

  a. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca
  b. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
  c. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy, w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktów Klientowi
  d. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  e. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  f. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

  12. Informacje końcowe

  a. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku polskim.
  b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn:
  - zmiany przepisów prawa
  - zmiany sposobów płatności i dostaw
  c. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  d. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  e. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/​ .
  f. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  g. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  - Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  wzór pisma odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość:


   

  Miejscowość, data


  Imię i nazwisko konsumenta
  Adres zamieszkani


  Nazwa i adres przedsiębiorcy

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

  Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

  odstępuję od umowy zawartej na podstawie dowodu sprzedaży nr : ................. z dnia ............................................... w ..........................................................................

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ............................................................... złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

  lub na konto nr  ...........................................................................................................................

  podpis Konsumenta


  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.